Từ 19-1, sang tên, thế chấp nhà, đất tại quận

Trung tâm chỉ tiếp nhận trường hợp sau khi chỉnh lý biến động thì chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất thuộc tổ chức hoặc doanh nghiệp. Cấp quận – huyện cũng sẽ giải quyết hồ sơ cho tất…