Thêm ngân hàng tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trước hạn

Thêm ngân hàng tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trước hạnHệ thống ngân hàng tiếp tục ghi nhận có thêm thành viên tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC để tự xử lý nợ xấu

Share this post

Post Comment