Gọi đúng "tên húy" cho một cấu phần tín dụng?

Gọi đúng "tên húy" cho một cấu phần tín dụng?Sự bùng nổ của nó đi cùng với quan ngại rủi ro, dù bản chất đã có nhiều thay đổi

Share this post

Post Comment