Bốn sáng kiến của Việt Nam được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng APEC

Bốn sáng kiến của Việt Nam được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng APECCác sáng kiến của Việt Nam tập trung nhiều vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong quá trình tham gia vào thương mại hoá toàn cầu

Share this post

Post Comment