Sau kiểm toán, một doanh nghiệp địa ốc chuyển từ lãi sang lỗ 37 tỷ

Sau kiểm toán, một doanh nghiệp địa ốc chuyển từ lãi sang lỗ 37 tỷ



PPI lỗ 37,2 tỷ đồng sau kiểm toán dù báo cáo tự công bố trước đó ghi nhận lãi 3 tỷ đồng…

Share this post

Post Comment